PRIVACY STATEMENT
VAN HWP
VERSIE 1 D.D. 25 MEI 2018

1. Introductie

Schaakvereniging ‘’Het Witte Paard’’ (HWP) uit Sas van Gent is de beheerder van de website www.hwpsasvangent.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe HWP persoonsgegevens
verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij
voor de verwerking is HWP.
HWP zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van
haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt
en beveiligd. HWP houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming
van persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van HWP worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het
IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer
wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld
aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming
is verkregen.
Persoonsgegevens worden door HWP verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden.
Deze gegevens staan HWP ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de
betreffende formulieren van HWP (beschikbaar via de website), dan wel op andere wijze
kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens
(zoals relatienummer, e-mailadres en NAW-gegeven). Verder verzamelt HWP persoonsgegevens met betrekking tot de door de schaakspelers behaalde prestaties, zoals rating en
wedstrijdresultaten.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

HWP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van HWP, inclusief maar niet beperkt tot
  i. om contact met u te kunnen opnemen;
  ii. om u informatie te sturen;
  iii. het organiseren van schaakwedstrijden;
  iv. het bijhouden van uitslagen en standen;
  v. het laten berekenen en publiceren van ratinglijsten;
  vi. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten,
  junioren, vrouwen en senioren;
 • het doen van relatiebeheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het delen van bepaalde gegevens met sportkoepel NOC*NSF teneinde voor ondersteuning
  in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen.
  Privacy Statement van HWP 2 versie 1 d.d. 25 mei 2018
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de bij de ZSB aangesloten (lokale) schaakverenigingen en de overkoepelende KNSB, voor zover de schaakspelers bij zulke verenigingen en/of bonden zijn aangesloten. Daarnaast verstrekt HWP, deels via de ZSB,
de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan de KNSB.

In ongevraagde e-mails die HWP u stuurt zal worden aangegeven hoe u kunt aangeven geen e-mails meer te willen ontvangen van HWP over het onderwerp waar de e-mail betrekking op heeft.

Geen commercieel gebruik
HWP zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. HWP kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
HWP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

HWP neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van HWP kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. HWP is niet verantwoordelijk voor het gebruikt van uw persoonsgegevens door
die andere bedrijven. HWP raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
De advertenties op de website van HWP kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn
gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. HWP is in dit geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van
uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien
de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacygerelateerde zaken sturen
aan het bondsbureau van de KNSB. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een antwoord. U
bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de
Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van HWP behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen.
Privacy Statement van HWP 3 versie 1 d.d. 25 mei 2018
Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente
versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van
HWP (m.m.m.colsen@zeelandnet.nl).